วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่  ๖ - ๑๐มิถุนายน ๒๕๖๒ กศน.อำเภอปลาปาก โดยนายขีปนาวุธ สีเขียว ผอ.กศน.อำเภอปลาปาก ได้มอบหมายให้ นางอักษร คำถา ตำแหน่ง ครู  นายวัลล์ลพ จวงจันทร์ นายพูลสวัสดิ์  คำถา  นางจินตนา  วาชัยยุง  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  ร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานให้ความรู้กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ลูกเสือไทย ตามโครงการงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ ภาคค่ำ  เวลา ๑๘.๐๐ น.  กศน.ตำบลโคกสูงร่วมกับ

คณะบุคลากร กศน.อำเภอปลาปาก  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลโคกสูงดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ไร่พรทวี ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กศน.ตำบลโคกสูงดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อเพื่อการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรวิชาการเลี้ยงปลา

กศน.ตำบลโคกสูงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรวิชาการเลี้ยงปลาในบ่อดิน หลักสูตร -30 ชั่วโมง วิทยากร โดยนายก้อง  ขันตี ระหว่างวันที่ 6-ถึงวันที่--17 พฤษภาคม2562 สถานที่ดำเนินงาน บ้านสว่างภูมี  หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม